Misja PIPT

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:

– służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce,

– działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła

interesy gospodarcze członków Izby.

– być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego,

– promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw,

– promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej,

– działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce,

– dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego.